โครงสร้างรายวิชา

google                  youtube                        พสว                         สพม11

โครงสร้างรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

รหัสวิชา   ค 31102                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                เวลา 40  ชั่วโมง                                   อัตราส่วนคะแนน  70 : 30

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

จำนวนจริง

ค 1.1 ม. 4/1

ค 1.1 ม. 4/2

ค 1.1 ม. 4/3

ค 1.2 ม.4/1

ค 1.3 ม.4/1

ค 1.4 ม.4/1

ค 6.1 ม.4/1-4/6

1. จำนวนจริง

–  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ

การบวกและการคูณ

– สมบัติการเท่ากันและการ

ไม่เท่ากัน

– ช่วงและการแก้อสมการ

– การแก้สมการและอสมการ

ตัวแปรเดียว

– ค่าสัมบูรณ์

– การแก้สมการและอสมการ

ในรูปค่าสัมบูรณ์

29

50

สรุปทบทวนภาพรวม(   สอบกลางภาค)

1

10

2

เลขยกกำลัง

ค 6.1 ม.4/1-4/6

ค 4.2 ม.4/3

2. เลขยกกำลัง  

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น

จำนวนตรรกยะ

   –รากที่ n  ของจำนวนจริง

9

20

สรุปทบทวนภาพรวม (   สอบปลายภาค)

1

20

รวมทั้งภาคเรียน

40

100

หมายเหตุ    ค6.1   ม.4-6/1-   6/6    จัดการเรียนการสอนแทรกเข้ากับตัวชี้วัดอื่นๆ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s