รากที่nของจำนวนจริง

     google               youtube               พสว                    สพม11

เรื่อง  รากที่  n ของจำนวนจริง        

      บทนิยาม  ให้  a , b  เป็นจำนวนจริง  และ   n  เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า  1

b  เป็นรากที่  n   ของ  a  ก็ต่อเมื่อ

n เป็นจำนวนคู่

n  เป็นจำนวนคี่

1.  รากที่   n   ของ  a  จะหาค่าได้  ก็ต่อเมื่อ a ³เท่านั้น

2.  ถ้า a =  o  แล้ว  รากที่ n  ของ a  =  0

3.  ถ้า a  > 0  แล้วรากที่ n ของ a  จะมี  2  จำนวน  จำนวนหนึ่งเป็นบวกและอีกจำนวนหนึ่งเป็นลบ

4.  ถ้า  a  <  0แล้ว  ไม่สามารถหารากที่ n ของ  ได้ในระบบจำนวนจริง

1.  รากที่  n ของ  a  จะหาค่าได้เสมอ สำหรับจำนวนจริง a  ทุกจำนวน

2.  ถ้า a =  o  แล้ว  รากที่ n  ของ a  =  0

3.  ถ้า  a >  0 แล้ว  รากที่ n  ของ a  จะมีเพียงจำนวนเดียว และเป็นจำนวนจริงบวก

4.  ถ้า a  <  0  แล้ว  รากที่ n  ของ a จะมีเพียงจำนวนเดียว  และเป็นจำนวนจริงลบ

2

 

3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s