ค่าสัมบูรณ์

google                      youtube               พสว                    สพม11

บทนิยาม กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง 

15

นั่นคือ ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงใดๆ ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ
• สมบัติของค่าสัมบูรณ์
1. |x| = |-x|
2. |xy| = |x||y|
3. | x – y | = | y – x |
4. |x|2 = x2
5. | x + y | ≤ |x| +|y|
6. เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวก
    |x| < a หมายถึง -a < x < a
    |x| ≤ a หมายถึง -a ≤ x ≤ a
7. เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวก
    |x| > a หมายถึง x < -a หรือ x > a
    |x| ≥ a หมายถึง x ≤ -a หรือ x ≥ a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s