การแก้สมการและอสมการด้วยตัวแปรเดียว

   google               youtube               พสว                    สพม11

การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว

นิพจน์  เป็นข้อความในรูปสัญลักษณ์  เช่น   2, 3x , 5 +x , x – 8 ,

เอกนาม  เป็นนิพจน์ที่เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่มีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์  เช่น  – 3 , 2x , 3xy , x2

พหุนาม  เป็นนิพจน์ที่สามารถเขียนในรูปของเอกนามหรือการบวกเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไป

เช่น  x2 + 2x + 1 , 3x + 2y ,  5x3 + 15x2 + 10x + 5 , 3x4

พหุนามที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ  a, b, c  เป็นค่าคงตัวที่  a ≠  0  และ x  เป็นตัวแปรเรียกว่า

พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว

          การแยกตัวประกอบของพหุนามเป็นการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลคูณของพหุนามที่มีดีกรีต่ำว่า-พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

-การแยกตัวประกอบของพหุนาม ax2 + bx + c  กรณีที่  a  >  1

-การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติผลต่างกำลังสอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s