คำอธิบายรายวิชา

google                      youtube                       พสว                    สพม11   

 คำอธิบายรายวิชา

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        วิชาคณิตศาสตร์ 2                    รหัสวิชา  ค31102                  

               ประเภทวิชา พื้นฐาน                                                                                      จำนวน  1.0  หน่วยกิต

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4                                                                     จำนวน   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

                 จำนวนจริง   ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง   สมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้   เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ   จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของกรณฑ์ ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า  การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

               เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ

 

ตัวชี้วัด

          ค 1.1      ม.4-6/1      ม.4-6/2      ม.4-6/3

          ค 1.2      ม.4-6/1

          ค 1.3      ม.4-6/1

          ค 1.4      ม.4-6/1

          ค 6.1      ม.4-6/1-6

 

รวม  5  ตัวชี้วัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s